Kwaliteit voor ieder kind!

 

Op onze school staat uw kind centraal. En graag willen wij uit uw kind halen wat er in zit. Wij werken daarom aan een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast zorgen we voor goed onderwijs. De kwaliteit van onze school staat hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te waarborgen, werken we met de volgende principes en middelen:

Cyclisch proces: de doelen, die wij gesteld hebben, worden minimaal één keer per vier jaar gemeten en beoordeeld. Hiervoor werken wij sinds februari 2013 met het kwaliteitssysteem WMK-PO. De resultaten zijn de basis voor onze nieuwe doelen. Gewenste verbeteringen worden opgepakt en vertaald naar concrete acties.

Tevredenheidspeilingen: wij voeren regelmatig gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar begrijpen en gezamenlijk hetzelfde doel nastreven; optimale ontwikkelkansen creëren voor onze leerlingen. Daarnaast houden we vierjaarlijks een peiling naar de tevredenheid bij ouders en leerlingen

Cito-toetsen: ieder half jaar nemen wij bij de kinderen cito-toetsen af. Deze toetsen hebben een landelijke normering. Hierdoor kunnen wij de vorderingen van de school, de gehele groep en de individuele leerlingen bekijken. Door de uitslagen met elkaar te vergelijken, zien we waar we goed in zijn en waar evt. achterstanden zitten. Het geeft leerkrachten duidelijke informatie over wat effectief is in het onderwijs aan een (bepaalde) groep. We houden vast wat goed gaat en pakken aan wat nodig is!

Afgestemd onderwijs: voor de vakken rekenen, spelling en lezen werken we met groepsplannen. Deze plannen laten zien welke doelen we nastreven en wat leerlingen (individueel) nodig hebben om deze doelen te bereiken. We geven daarbij altijd instructie op maat. Dit betekent een korte, normale of extra uitleg, zodat ieder kind uiteindelijk kan starten en de les met een positief gevoel kan afronden.

Verslaglegging en verantwoording: door afspraken vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen, (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste resultaten niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de inspectie.

Toekomstvisie: de verzamelde data en informatie zijn een goede voedingsbodem voor het beleid op de lange termijn. Onze toekomstvisie en doelen voor de komende schooljaren zijn vastgelegd in ons schoolplan 2016- 2020.