Groep 5/6

In groep 5/6 werkt juf Eline

In groep 5/6 starten we de dag altijd met een kwartier stil lezen en vervolgens kijken we samen naar ‘De Dag Vandaag’. Hierop staan elke dag drie nieuwe actuele items, waarbij wordt ingespeeld op de maatschappij, wereldoriëntatie of een ander educatief onderwerp.

In de ochtend komen voornamelijk de basisvakken aan bod: rekenen, taal en spelling. In voorgaande leerjaren hebben de kinderen de basisbeginselen geleerd. In groep 5/6 wordt de leerstof complexer. Bij rekenen worden de getallen bijvoorbeeld groter en de sommen ingewikkelder. De kinderen hebben wisbordjes waarop zij tijdens de instructie antwoorden kunnen schrijven en de leerkracht geeft beurten aan de hand van beurtstokjes. Voor elke leerling is er een Chromebook waarop zij via Snappet de verwerking van deze lessen maken. Op Snappet kunnen de kinderen oneindig veel opdrachten maken en kan de leerkracht goed volgen welke leerlingen nog moeite hebben met de lesstof. Zo kan de leerkracht de voortgang van elk kind goed monitoren en hier direct op inspelen.Naast de leerstof is er ook aandacht voor ‘leren leren’, zoals taakaanpak en reflectie op het werk.Voor de technische leesvaardigheid is het van belang dat de leerlingen veel leeskilometers maken, ook hardop. Daarom lezen we vaak voor-koor-door. Hierbij leest de leerkracht een tekst voor, waarbij de kinderen in zichzelf meelezen. Vervolgens lezen de kinderen hardop in koor dezelfde tekst. Tot slot lezen kinderen individueel een deel van de tekst hardop voor aan de groep.In groep 5 komt de nadruk steeds meer te liggen op begrijpen lezen. Woorden en zinnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is heel wat anders. Goed tekstbegrip is nodig bij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.Deze zaakvakken komen ook terug tijdens de wekelijkse cultuurmiddag op donderdag. Hierbij wordt groepsdoorbrekend gewerkt en is er aandacht voor wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie.De kinderen gymmen twee keer in de week, waarvan ze één keer les krijgen van een vakdocent.

Uiteraard wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de groepsvorming. Want het is ontzettend belangrijk dat de kinderen een hoop dingen leren, maar het is net zo belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan!