Onderwijs

Op KPO Basisschool Joseph zijn de kinderen het belangrijkste! Wij willen dat onze leerlingen zich veilig, geborgen en vrij voelen. Alleen dan kan een kind optimaal leren. Wij zien onze school daarom als leefgemeenschap en leergemeenschap. Als leefgemeenschap werken we met een aantal pedagogische uitgangspunten en de Kanjermethode. Binnen onze leergemeenschap richten onze didactische uitgangspunten zich op hoge opbrengsten en adaptief onderwijs.

Onderwijs dat past

KPO Basisschool Joseph biedt passend onderwijs. Dit betekent dat wij, in goed overleg met u als ouders, kijken wat uw kind nodig heeft en of ons onderwijsteam toegerust is op specifieke zorgtaken. We willen de kinderen een brede ontwikkeling meegeven op de gebieden persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie.

We streven als school naar een stevig basisaanbod voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. Als school hebben we als doel dat onze onderwijsresultaten boven het landelijke gemiddelde liggen. Daarnaast bereiden we de kinderen graag voor op de toekomst. Hierbij zijn 21e eeuwse vaardigheden onmisbaar. Hierbij kunt u denken aan creatief denken en handelen, presentatievaardigheden, probleemoplossend vermogen en samenwerken.Onder andere bij wereldoriëntatie wordt er een beroep gedaan op deze vaardigheden. We begeleiden en ondersteunen de kinderen in het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Op KPO Basisschool Joseph is het kind eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.Daarbij werken we in de drie-eenheid: kind - ouders - leerkracht. Gedurende het jaar hebben we drieluikgesprekken waarin we de voortgang en ontwikkeling met elkaar bespreken en worden er in samenspraak doelen opgesteld voor de komende periode.

Een kind ontwikkelt zich niet alleen op cognitief gebied. We vinden het belangrijk dat een kind ook zijn creatieve kant kan ontwikkelen.Elke donderdagmiddag is het cultuurmiddag op Joseph.Op deze middag werken we groepsdoorbrekend met de groepen 1-2-3 en peutergroep, de groepen 4-5 en de groepen 6-7-8.We bieden de kinderen deze middag de mogelijkheid om zelf per blok een keuze te maken welke discipline zij willen volgen. Hierbij kunt u denken aan dans, drama, beeldend, media, cultureel erfgoed enz.Een blok duurt ongeveer 6 weken en wordt afgesloten met bijvoorbeeld een presentatie of tentoonstelling. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom om te komen kijken.

Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling worden we ondersteunt door de Kanjermethode. 

 

Kanjermethode

Op onze school werken we volgens de Kanjermethode. Dit is een methode die zich richt op de gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De Kanjermethode bestaat uit lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs.

De Kanjermethode heeft de volgende doelen:

  • de leerkracht wordt gerespecteerd;
  • pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op;
  • leerlingen durven zichzelf te zijn;
  • leerlingen voelen zich veilig;
  • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
  • leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen;
  • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes; deze typetjes worden in de klas gevisualiseerd door gekleurde petjes. Ook wordt er in ieder klas gewerkt met zes basisregels. Uitgebreide informatie vindt u op www.kanjertraining.nl.