Kwaliteit

Op onze school staat uw kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat een kind gewoon zichzelf kan zijn. Wij werken daarom aan een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast zorgen we voor goed onderwijs. De kwaliteit van onze school staat hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te waarborgen, werken we met de volgende principes en middelen:

 • Evaluatie: de doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per vier jaar beoordeeld. Zelf evalueren we jaarlijks. Ook vindt er jaarlijks een interne audit plaats. We vragen leerlingen, leraren en ouders regelmatig naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Eventuele verbeterpunten worden opgepakt. 
   
 • Leerling in beeld: de leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van het onafhankelijke meetinstrument ‘leerling in beeld’ van cito. Leerkrachten hebben zo inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen eventuele achterstanden beter oppakken. 
   
 • Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de lesstof aan op het niveau van de individuele leerling. 
   
 • Vastlegging: door afspraken schriftelijk vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.
   
 • Toekomstvisie: de verzamelde data en informatie zijn een goede voedingsbodem voor het beleid op de lange termijn. Onze toekomstvisie en doelen voor de komende schooljaren zijn vastgelegd in het schoolplan.